Showing: 1 - 8 of 598 RESULTS
BİYOLOJİ FEN iLAÇLAR

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi Bir canlıdaki genin gen ürünü, bakterilerin bizzat çoğalması ile artırılabilir. Bu yöntem, son dö­nemlerde memeli trans (nakil) gen, hayvanlardaki gen ürününün çoğaltılması şeklinde olup genetik ilaç üretiminde kullanılır. Bu yöntemle ABD’de üretimine izin verilen ilk gen teknolojik ilaç, insan insülini olmuştur. Günümüzde bu yolla üretilen ve izin alınmış ortalama yirmi …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir?

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir? Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yeni bir canlının oluşturul­masına eşeyli üreme, üreme hücrelerine ise gamet denir. Bütün canlıların gametleri haploid (n) sayıda kromozom taşırlar. Eşeyli üreyen canlıların büyük çoğunluğunda gametler mayoz bölünmeyle oluşturulur. İstisna olarak su yosunlarında, çiçeksiz bitkilerde, bazı basit ya­pılı hayvanlarda ve erkek arılarda gametler monoploid (n) …

SANATÇILAR

Deniz Çakır Kimdir?

Deniz Çakır Kimdir? İsim: Deniz Soyad: Çakır Mesleği: Oyuncu Doğum Tarihi : 31.12.1982 Uyruğu: Türkiye BİYOGRAFİSİ Erken Dönem Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrancı Süper Lisesi’nde okumuştur. Bu dönemde sık-sık tiyatro oyunlarına giden Çakır, bir gün yine bir oyunda Zeynep Eronat’ın …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri

Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri Tek bir bireyden çeşitli yollarla yeni yavruların oluşturulmasına eşeysiz üreme denir. Hızlı bir üreme şeklidir. Oluşan bireyler birbirleriyle ve ana canlıyla aynı kalıtsal özellikleri taşırlar. Yani çeşitlilik sağlanmaz. Çünkü eşeysiz üremeyi sağlayan temel olay mitoz bölünmedir. Bu durum, iyi özelliklerin değişme­den korunması bakımından avantajlı olmasına rağmen; çeşitlilik meydana gelmediği için, değişen …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Hücre Bölünmeleri Hakkında Kısa Bilgi

Hücre Bölünmeleri Hakkında Kısa Bilgi Canlı hücrelerin nesillerini devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni hücreler meydana getirmelerine bölünme denir. Bölünme, hücrenin hayatı­nın devamı için gerekli olmamakla beraber, büyüme ve gelişme için kaçınıl­maz bir hayat olayıdır. Hem eşeyli hem de eşeysiz üremenin gerçekleşme­sini sağlayan temel olay hücre bölünmeleridir. Canlılarda görülen en önem­li hücre bölünmeleri mitoz ve …

EDEBİYAT

Şiirde Nazım Birimi

Şiirde Nazım Birimi 1.Dize (Mısra) Mısra sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı ola­rak “kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası” an­lamlarına gelir. Edebiyat terimi olarak ise mısra, şiirin her satırına verilen isimdir.. “Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan” Nedim “Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden” Ahmet Haşim “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı” Orhan Veli Kanık Bu sözler birer mısradır. …

EDEBİYAT

Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi Edebiyatla gerçeklik ilişkisi, edebiyatla uğraşanların öte­den beri tartıştıkları bir konudur. Edebiyatın kurmaca ol­duğu bir gerçektir. Ancak en kurmaca metinlerde bile sanatçıların bir gerçeklik duygusu uyandırmaya çalıştığı görülür. Bunu belki de inandırıcılık için yapar o. Ancak kurmaca bir metin olan edebî metindeki gerçeği günde­lik yaşamımızdaki gerçeklerle karıştırmamak gerekir. Edebiyatta …

EDEBİYAT

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi Edebî metin insanda estetik bir duygu uyandıran, duy­gulandıran, coşturan bir nitelik taşır. Edebî metinin malzemesi dildir. Edebî metnin dili doğal dildir. Ancak sanatçı, doğal dili kendine özgü bir duyarlıkla kullan­dığı için edebi metnin dili doğal dilden farklı, imgesel bir dildir. Edebî metinler çoğunlukla okuyan herkeste, hatta her okuyuşta farklı bir …