İletişimin Temel Koşulları ve Ögeleri

İletişimin Temel Koşulları ve Ögeleri
İnsanlar gerek günlük yaşamlarında gerekse iş hayatlarında sürekli birbirleriyle iletişim kurarlar.İletişim, insanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmeleridir.
İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.İletişim yalnızca konuşmak demek
değildir. İletişim her zaman, her yerdedir. İnsan istese de istemese de bir iletişim ağı içinde yaşamaktadır ve iletişim kurmaması olanaksızdır.İletişimde konuşmak ve dinlemek önemli faktör-İletişim süreci içinde iletişimde bulunan insanların birbirlerini anlamaları, iletilen mesaj sonucunda bir etki uyandırmaları ve hatta davranış değişikliği sağlamaları ile ancak etkili bir iletişim gerçekleşmiş olur. Bu nedenle iletişim süreci içinde kurallara dikkat edilmeli ve etkili iletişim yolları kullanılmalıdır.
Etkili bir iletişimin temel koşulları şunlardır:
• Karşısındaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissettirmek, onları olduğu gibi benimsemek
• Gerçekçi, doğal ve abartıdan uzak davranmak
• Eleştirilere açık olmak
• Beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi vb. hususlara dikkat etmek
• Hoşgörülü ve ön yargısız olmak
• Empati kurabilmek
Eğer iletişim etkili ise bir kimseden diğer kimseye iletilen düşünce ve duygular bozulmadan, olduğu gibi anlaşılır. Etkili olmayan iletişim ise gerginlik ve çatışma yaratabilir. İletişimin gerçekleşmesinde bazı ögelere gereksinim vardır. Bunlar; kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirimdir (Şekil 4.1).

a. Kaynak
Kaynak, mesajı (iletiyi) oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birimdir.
Etkileyici bir iletişimden söz edebilmek için kaynağın güvenilir olması gerekir. Kaynak güvenilir olduğunda alıcının mesajı benimsemesi kolaylaşır.
Mesajın etki derecesi üzerinde rol oynayan diğer özellikleri; yaş, cinsiyet, din, ekonomik düzey, eğitim düzeyi ve toplumsal statüdür. Görünüş, kişinin fiziksel yapısıyla giyiminin bir bütün olarak algılan-masıdır. Düzgün seçilmiş bir giyim, kaynağın kendisine duyduğu güvenin ve alıcıya karşı duyduğu saygının bir göstergesi olarak algılanır. Mesajın etkinliği üzerinde rol oynayan bir diğer öge ise empatidir.
b. Mesaj
Mesaj, kaynak ile alıcı arasındaki ilişkiyi sağlayan ögedir. Harf, rakam, ses, ses tonu, yüz anlatımı, her çeşit görsel ve işitsel anlatımlar, dokunma, kaynağın alıcıya gönderdiği duygu, düşünce ve davranışların kodlanmış hâlidir.
Mesajın şu özellikleri taşıması gereklidir:
• Mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde kurgulanmalı ve sunulmalıdır.
• Mesaj, anlamı bozmadan aktarabilecek biçimde, kaynağı ve alıcının ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini anlatan işaretlerle verilmelidir.
• Mesaj, alıcıda ihtiyaç uyandırmalı ve bu ihtiyaçların karşılanıp giderilebilmesi için önerilerde bulunmalı ve yol gösterici olmalıdır.
• Mesaj ile önerilen yol, bireyin içinde yaşadığı grup kurallarına uygun olmalıdır.
c. Kanal
İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol veya araçtır. İletişimde gönderici iletisini alıcıya söz, yazı, rakam gibi belli araçlar yardımıyla aktarır. Konuşmada kanal sözdür. İletişimin gerçek anlamda sağlanabilmesi için mesajın uygun kanalla gönderilmesi önemli bir unsurdur. Doğru inşa edilmiş bir kara yolu, bir otomobil için önemlidir ancak bir tren açısından hiçbir anlam ifade etmez. Bu nedenle mesajın türüne göre seçilecek kanalın uygunluğu önemlidir.
ç. Alıcı
Mesajın ulaşması istenen kişi ya da gruptur. İletişim sürecinde verilerin kodlanıp çözümlenmesi kaynak ile alıcı arasındaki bilgi, düşünce, deneyim, tutum, inanç, gereksinim, istek, ilgi, dil yeteneği, algılayış biçimi gibi etkenlere bağlıdır.
d. Geri Bildirim
Geri bildirim, iletişim sürecinin son aşamasıdır. Alıcının mesaja verdiği cevap olarak tanımlanır. Geri bildirim yoluyla verilmek istenilen mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı değerlendirilir. Geri bildirimin alınması verilmek istenen mesajın benimsenmesini sağlar.
iletisimin-temel-kosullari-ve-ogeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.