Gençlik ve Cumhuriyet

Gençlik ve Cumhuriyet

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim
ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!”
Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 607 – 608
Gençliğin Atatürk’e Cevabı
EyBüyükAta,
Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk istiklâl ve cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden
alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan, Türk istiklâl ve cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi,ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti
için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek amacımız olacaktır. www.meb.gov.tr/belirligunler Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’in sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflemiştir. Bu inancını “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”1 sözleriyle ifade etmiştir. Ancak geçmişte olduğu gibi günümüzde de Cumhuriyete yönelik tehditler bulunmaktadır. Türkiyeyi çağdaş uygar dünyadan geri bırakacak her türlü faaliyetler bu tehdit unsurlarını oluşturmaktadır. Bu tehditlerin başında millî birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü bölücü faaliyetler gelmektedir. Türk milletini cumhuriyetin dayanağı olarak gören Atatürk, cumhuriyete yönelik tehditleri önlemek için toplumun millî kültür ile donatılması gerektiğini belirtmiştir. Kurmuş olduğu cumhuriyeti de hiç tereddüt etmeden, sarsılmaz bir güven ve inanç beslediği Türk gençliğine emanet etmiştir. Atatürk bu konuda “Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum.”2 demiştir.
Atatürk, gençliği cumhuriyeti koruyup geliştirecek yegâne güç kaynağı olarak görmüş ve gençliğin bilgili, inançlı, kültürlü olarak yetiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyetini korumanın her Türk vatandaşının millî bir görevi olduğunu belirtmiştir. Bu görevi yerine getirirken izlenecek yöntemin her fırsatta cumhuriyetin faziletlerinin anlatılması ve sevdirilmesi olduğunu “Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Onlara, cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayınız.”3 sözleriyle ifade etmiştir. O bu hedefe ulaşmak için özellikle öğretmenlere özel bir önem atfetmiş “Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister.”4 demiştir.

1. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C III, s. 119
2. Nutuk, (hzl.: Zeynep Korkmaz), s. 607
3. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 291
4. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 179

ataturk-ve-genclik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.