Showing: 1 - 8 of 79 RESULTS
TARİH

Kısaca Kudüs’ün Fethi

Kısaca Kudüs’ün Fethi Filistin ve çevresinin fethi için Amr İbnü’l As görevlendirildi. Kudüs şehri Müslüman orduları tarafından kuşatıldı. Şehir kan dökülmeden ele geçirildi. Ancak halk ve patrik tarafından barışı Hz. Ömer’in imzalaması şart koşulmuştu. Hz. Ömer’in Kudüs’e gelmesiyle bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre, halk inançlarında serbest bırakılarak can ve mal güvenliği teminat altına alındı. …

TARİH

Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi

Hammurabi Kanunları Hakkında Kısa Bilgi Hammurabi Kanunları Bu kanunlar Babil Kralı Hammurabi tarafından Sümer kanunlarından da yararlanılarak yapılmıştır. Hammurabi’nin bu kanunları, bölgesel devletten imparatorluğa geçiş sürecinde, bölgelere göre değişmeyen örnek bir hukuk ve yönetim anlayışı kurmak amacıyla yaptırdığı tahmin edilmektedir. Hammurabi yasaları tüm hukuku kapsamakla kalmamış, aynı zamanda toplumu sınıflamış; güvence, himaye ve yasa önünde …

TARİH

Babiller Hakkında Kısa Bilgi

Babiller Hakkında Kısa Bilgi Babiller (Amurruiar) (MÖ 2100 – MÖ 539) Arabistan’dan gelen Sami kökenli Amurruiar tarafından Babil merkez olmak üzere kurulmuştur. I. Babil Devleti MÖ 1800 yılla-rında Hititler tarafından yıkılmıştır. MÖ 612’de II. Babil Devleti kurulmuş, bu devlet de MÖ 539’da Persler tarafından yıkılmıştır. Babil Devleti’nin en önemli hükümdarı Hammurabi’dir. Hammurabi dine dayalı devlet …

TARİH

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi Elamlar (MÖ 3000 – MÖ 640) Merkezi Sus şehri olan bu medeniyet, Mezopotamya’nın güneydoğusunda kurulmuştur. Başlangıçta şehir devletleri şeklinde örgütlenen Elamlar, MÖ 3000 yıllarında Sus şehri kralı tarafından birleştirilerek bir krallık haline gelmişlerdir. Çivi yazısını kullanmışlardır. Madencilik ve seramik yapımında ilerlemişlerdir.Elamlılar, Asurlular tarafından yıkılmışlardır.

TARİH

Sümer Hukuku Hakkında Kısa Bilgi

Sümer Hukuku Hakkında Kısa Bilgi Sümer Hukuku Sümerler hukuk kurallarını yazılı hale getiren ilk uygarlıktır. İlk yazılı kanunları yapan Urgakina kitabelerde, dulları, öksüzleri ve diğer güçsüzleri koruyacak bir düzen kurmak için kanunlar koyduğunu ifade etmiştir. Sümer kanununları son derece insancıldır. Cezalar genellikle tazminat ödemeyi öngörmektedir. Örneğin; birinin ayağını kıran bir kimseye 10 şegel gümüş verme …

TARİH

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi Akadlar (MÖ 2350 – MÖ 2100) Arap Yarımadasından gelen Sami kökenli Akadlar, Orta Mezo-potamya’da yerleşip Agade şehrini başkent yaptılar. Akadlar paralı ve devamlı orduları sayesinde Sümer egemenliğine son vermişler, kısa sürede Mezopotamya’nın tamamına hakim olmuşlardır. Öf Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk düzenli ve sürekli orduları kurmuşlardır. Sınırlarını Doğu Anadolu’ya …

TARİH

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi

Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Sümerler (MÖ 4000 – MÖ 2350) Asya kökenli bir kavim olan Sümerler, Ön Asya’ya gelerek Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Mezopotamya’da kurulmuş ilk önemli uygarlıktır. Sümerlerin dili Asya kökenlidir. Sümer dilinde Türkçe’ye benzeyen birçok kelimeye rastlanmıştır. Mezopotamya’nın siyasi tarihi Sümerlerle başlamıştır. Sümerler site denilen birbirinden bağımsız şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Siteler, etrafı surlarla …

TARİH

Yazının İcadı Hakkında Kısa Bilgi

Yazının İcadı Hakkında Kısa Bilgi Yazının İcadı Sümerlerde halk ürettiği ürünleri tapınaklara getirirdi. Tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve satın alınan her türlü ticari mal, rahipler tarafından kil tabletler üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilirdi. Zamanla bu resim ve işaretlerin heceye dönüşmesiyle çivi yazısı ortaya çıkmıştır. Çivi yazısının bulunması ile tarih çağlarının başladığı kabul edilmektedir.