Showing: 1 - 8 of 177 RESULTS
SOSYAL BİLGİLER

Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi Kavimler Göçü (375) Kuzey Hunlann Çin egemenliğine girmemek için Balamir komutasında batıya yaptıkları göçtür. Türkler, Orta Avrupa’ya gelerek Macaristan’a yerleştiler. Kavimler Göçünün Sonuçları Günümüz Avrupa toplumu oluştu. • Roma önceleri ikiye (395) ayrıldı. Sonra da Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı (476). • Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışı ile Avrupa’nın siyasi birliği bozuldu. …

SOSYAL BİLGİLER

Türklerin Anayurttan Göçü Hakkında Kısa Bilgi

Türklerin Anayurttan Göçü Hakkında Kısa Bilgi Türklerin Anayurttan Göç Etme Nedenleri 1. İklim değişimi {Yazlar! aşırı sıcak ve kurak, kışları aşırı soğuk ve dondur.) 2. Nüfus artışı 3. Hayvan hastalıkları (Yud isimli hayvan hastalığı) 4. Çin baskısı (Dış baskı) 5. Boylar arasındaki mücadele (İç sorun/kargaşa) 6. Otlakların azalması (Ekonomik) 7. Taht kavgaları (Veraset sorunu/hâkimiyet anlayışı) …

SOSYAL BİLGİLER

Azınlık Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Azınlık Nedir Hakkında Kısa Bilgi Bir ülkenin vatandaşı olmasına rağmen bazı haklarından yararlanamayan kişilere denir. Azınlıklar; « Askere alınmazlar. ⦁ Devlet memuru olamazlar. ⦁ Vergisini fazla öderler. ⦁ Osmanlı Devleti bir din devleti olduğu için Müs­lüman olmayanlar, azınlık durumundaydı.

SOSYAL BİLGİLER

Kapitalizm Hakkında Kısa Bilgi

Kapitalizm Hakkında Kısa Bilgi Servetin ve sermayenin belli bir elde toplanma-sıdır. Kapitalizm; ⦁ Liberal sistemin zorunlu sonucudur. ⦁ Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmıştır. ⦁ Büyük işletmeciler ülke ekonomisine egemendir. ⦁ Devletleri sömürge arayışlarına itmiştir. ⦁ Padişah tarafından tek taraflı olarak devletin bü­tün uyrukları için can, mal ve ırz güvenliğinin te­minat altına alınmasının sağlanacağı; vergi ve …

SOSYAL BİLGİLER

Liberalizm Hakkında Kısa Bilgi

Liberalizm Hakkında Kısa Bilgi Siyasi-iktisadi bir öğreti olup ekonomik ve siya­sal faaliyetlerin Özgür olmasıdır. Liberalizm; ⦁ Çok partili demokrasi ⦁ Pazar ekonomisi Devletin ekonomiye müdahale etmemesi ⦁ Özel işlerin serbest olması anlamına gelir. Bağımsızlığa aykırı olan her şey liberalizme, devletçiliğe ve monarşiye karşıdır.

SOSYAL BİLGİLER

Duyun-u Umumiye Hakkında Kısa Bilgi

Duyun-u Umumiye Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı Devfeti’nin dış borçtan ve bunların ödenmesi için kurulan yönetimin adı. Avrupalı dev­letlerin, Osmanlı’nın orman, maden, tuzla gelirleri­ne el koymasıdır. Duyun-u Umumiye; ⦁ Osmanlı Devleti’ni sömürge durumuna düşür­müştür. ■ Bağımsızlığa aykırıdır. ⦁ İç işlerimize müdahaleye yol açmıştır.