Showing: 1 - 8 of 93 RESULTS
EDEBİYAT

Şiirde Nazım Birimi

Şiirde Nazım Birimi 1.Dize (Mısra) Mısra sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı ola­rak “kapı kanadı, çadır kapısının iki yan parçası” an­lamlarına gelir. Edebiyat terimi olarak ise mısra, şiirin her satırına verilen isimdir.. “Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan” Nedim “Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden” Ahmet Haşim “İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı” Orhan Veli Kanık Bu sözler birer mısradır. …

EDEBİYAT

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Şiir Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından çoğunlukla denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimine “şiir” denir. Edebiyatımızda “manzu­me”, “nazım”, “koşuk” sözcükleriyle de karşılanan şiir, düş gücüne, hayale, imgeye dayanır; gönle seslenir. Şiir, okuyanın duygularını harekete geçirir, okurda coş­ku …

EDEBİYAT

Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyat ve Gerçeklik İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi Edebiyatla gerçeklik ilişkisi, edebiyatla uğraşanların öte­den beri tartıştıkları bir konudur. Edebiyatın kurmaca ol­duğu bir gerçektir. Ancak en kurmaca metinlerde bile sanatçıların bir gerçeklik duygusu uyandırmaya çalıştığı görülür. Bunu belki de inandırıcılık için yapar o. Ancak kurmaca bir metin olan edebî metindeki gerçeği günde­lik yaşamımızdaki gerçeklerle karıştırmamak gerekir. Edebiyatta …

EDEBİYAT

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi

Edebi Metin Hakkında Kısa Bilgi Edebî metin insanda estetik bir duygu uyandıran, duy­gulandıran, coşturan bir nitelik taşır. Edebî metinin malzemesi dildir. Edebî metnin dili doğal dildir. Ancak sanatçı, doğal dili kendine özgü bir duyarlıkla kullan­dığı için edebi metnin dili doğal dilden farklı, imgesel bir dildir. Edebî metinler çoğunlukla okuyan herkeste, hatta her okuyuşta farklı bir …

EDEBİYAT

Metin Nedir Hakkında Kısa Bilgi

Metin Nedir Hakkında Kısa Bilgi Eskiden bir kitabın veya yazının aslında; yazar tarafın­dan yazılmış asıl nüshasına metin denirdi. Günümüz­de yazı hâline gelmiş, yayınlanıp okurun huzuruna çık­mış eselere metin denmektedir. Metin, bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimele­rin bütünü olarak da tanımlanabilir. İnsanların başkala­rıyla iletişim kurmak, kendilerini onlara ifade etmek için bir araya getirdikleri …

EDEBİYAT

Dilin Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Dilin Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi Doğal bir araç: Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. İnsanlar, isteklerini, duygu ve düşüncelerini bir­birlerine dil ile aktarırlar. Canlı bir varlık: Dilin kendine özgü bazı kuralları vardır. Dilin tarihi süreçte, kendi içinde gelişen ve de­ğişen bir yapısı vardır. O kendi kurallarını kendisi ko­yan …

EDEBİYAT

Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Hakkında Kısa Bilgi DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kanunları olan ve ancak bu ka­nunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bi­linmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar siste­mi, seslerden örülmüş sosyal bir kurumdur. Dilin en küçük birimi …

EDEBİYAT

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi Hakkında Kısa Bilgi EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Edebiyat, insanların duygu, düşünce ve hayallerini, il­gilerini konu alır. Bu açıdan edebiyatın diğer bilimlerle yakın bir ilişkisi vardır. Çünkü diğer bilimlerde de dü­şünme, hayal etme, ilgi duyma gibi kavramlar söz ko­nusudur. Edebiyatın özellikle psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe bilim dallarıyla çok yakın ilişkisi vardır. Tarih: Geçmişteki …