Ankara Hakkında Kısa Bilgi

Ankara’nın Yeri
Ankara il merkezi, yaklaşık 40° kuzey paraleli ve 33° doğu meridyeninin çakıştığı alanda bulunmaktadır. Ankara’nın kuzeyinde Bolu ve Çankırı, doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir, güneydoğusunda Aksaray, güneyinde Konya ve batısında Eskişehir illeri yer almaktadır.
Ankara’nın Yer Şekilleri
Yaşadığımız ortamı incelediğimiz zaman çevremizdeki yer şekillerinin farklı özelliklerde olduğunu görürüz. Yer şekilleri kapladıkları alan, yükseklik, derinlik ve oluşum özellikleri bakımından her yerde farklılıklar göstermektedir. Bu özelliklerden bir kısmı ülkemizin
genelindeki yer şekillerinin özelliklerini yansıtmakta, bir kısmı da yaşadığımız çevreyi farklı kılmaktadır.
Ankara’nın güneydoğusunda yer alan Elmadağ, kuzeydoğusunda yer alan İdris Dağı ile kuzeyindeki Işık Dağı Ankara çevresindeki başlıca dağlardır. Kuzeyde uzanan Köroğlu Dağlarının bir kısmı da Ankara ilinin sınırları içerisine girmektedir.
Ankara’da geniş yer kaplayan yer şekillerinin başında platolar gelir. Haymana Platosu, Ankara’nın güney ve güneybatısında yer alır. Bu plato tahıl tarımı için büyük bir önem taşır.

Akıncı (Mürted) Ovası, Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alır. Kuzeyinde yer alan Çubuk Ovası, tarım açısından önemli yerlerdendir. Doğuda, Balâ yakınlarında yer alan Balaban Ovası da önemli ovalarımızdandır.
Ankara’daki başlıca akarsular Kızılırmak ve Sakarya nehirleri ile bu nehirlerin kollarıdır. Kızılırmak, Ankara’nın doğusundan geçer. İlimiz sınırlarındaki akarsuların önemli bir kısmı Sakarya Nehri’ne dökülür. Sakarya, Ankara’nın batısından geçer. Ankara, Çubuk ve Kirmir Çayı Sakarya’nın başlıca kollarıdır.
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nün bir kısmı Ankara sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şereflikoçhisar ilçesinin yakınında bulunan gölün suları çok tuzludur.
İlimizin güneybatısında ve Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, Ankara çevresindeki önemli doğal göller-dendir.
Ankara’nın güneyinde yer alan Eymir Gölü, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin arazisi içinde bulunmaktadı.
Ankara’nın İklimi ve Doğal Bitki Örtüsü
Ankara’da karasal iklim etkilidir. Bu iklim tipinin etkili olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. En yağışlı mevsimler, ilkbahar ve kıştır. Kışın yağışlar kar hâlindedir. Ankara, İç Anadolu’nun kuzeyinde yer aldığı için bölgenin güneyine göre daha çok yağış alır.
Ankara çevresinin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır, ilkbahar aylarında yeşerip yaz kuraklığı döneminde kuruyup sararan ot topluluklarıdır. Geven, üzerlik, süpürge otu, çoban yastığı, kenger, kekik bu bitki örtüsü içinde en yaygın olanlarıdır.
Ankara çevresindeki bozkırlar arasında çeşitli ağaç topluluklarına da rastlanmaktadır. Bu da bize Ankara çevresinin önceleri orman olduğunu, ormanların sonradan tahrip edildiğini kanıtlamaktadır. İlimizin çevresinde bazı orman alanları bulunmaktadır. Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde orman alanları geniş yer kaplar. Güdül, Nallıhan ve Beypazarı çevresi de orman alanlarının bulunduğu yerlerdendir. Ankara il merkezine yakın yerlerde de orman alanları bulunmaktadır. Beynam Ormanları ile Ankara’nın kuzeyindeki ormanlar, çevremizdeki başlıca orman alanlarıdır.

ankara-idari-haritasi

eymir-golu

Ankara’da Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında Ankara’nın nüfusu 404.581 idi. 1960’ta 1.321.380 olan nüfusu, 2000 yılında 4.007.860’a, 2010 yılında ise 4.771.716’ya ulaşmıştır. Seksen üç yılda Ankara’nın nüfusu yaklaşık 10 misli artmıştır. Bu artış hızı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bunun nedeni Ankara’nın özellikle son yıllarda çok fazla göç almasıdır.
Ankara’da nüfusun önemli bir kısmı il merkezinde yaşamaktadır. Şehirleşme oranı en yüksek olan illerden biri olan Ankara, Türkiye’nin ikinci büyük kentidir.

Ankara merkezindeki meskenlerin büyük bir kısmı betonarmedir. Kerpiç ve taş evler, eski Ankara evlerinin bulunduğu semtlerde, ilçe ve köylerde yoğunluk kazanmaktadır. Ankara’daki evlerin büyük bir kısmı çok katlı ve modern binalardan oluşmaktadır.

ankara-nufusu

 

Ankara’da Eğitim Durumu
Ankara, eğitim durumu en yüksek olan illerdendir. 2010 yılında Ankara’da nüfusun % 97’si okuma yazma bilmektedir. Bu değer % 93 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının oranı % 7 iken Ankara’da bu oran % 11’dir. Ankara, üniversiteleri ve diğer eğitim kurumlarıyla, aynı zamanda eğitim amaçlı göç alan illerin başında gelir.

 

Ankara’da Ekonomik Hayat
Ankara’da ekonomik etkinlikler çeşitlilik gösterir. Tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm ve hizmet sektörü Ankara’da gelişmiş ekonomik etkinliklerin başlıcalarıdır.
a. Ankara’da Tarım
Ankara’da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçtiği için soğuğa dayanıklı olmayan birçok ağaç türü yetişmemektedir. Ankara’da yazlar kurak geçer. Kuraklığın şiddetli ve yağış miktarının az oluşu, bu şehirdeki tarımsal verimi düşürmektedir.

Ankara arazisini ürün vermeyen yerler, ekili dikili alanlar, çayır ve otlaklar ile orman alanları olmak üzere gruplandırmak mümkündür.
Ankara’da tarım etkinlikleri genellikle ovalarda, vadi tabanlarında ve platolarda yapılmaktadır. Buğday Ankara’da yetiştirilen ürünler içinde ekim alanı ve üretim miktarı bakımından birinci sırayı almaktadır.Buğday üretiminin önemli bir kısmını Polatlı ve Haymana ilçeleri gerçekleştirmektedir. Ankara, Türkiye’de en fazla buğday üretilen illerdendir.
Ankara’da buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl arpadır. Arpa üretiminde de Polatlı ve Haymana ilçeleri önemli bir yere sahiptir.
Ankara’da çeltik üretim alanları akarsu boylarıdır. Kızılcahamam, Beypazarı ve Güdül çevresi başlıca çeltik üretim alanlarıdır.

Şeker pancarı sulama olanaklarının bulunduğu yerlerde üretilir.
İlde yetiştirilen şeker pancarı, Ankara Şeker Fabrikası’nda işlenmektedir. Şeker pancarı artığı olan küspe, hayvan yemi olarak kullanıldığı için Ankara çevresinde besi hayvancılığı da gelişmiştir.
Ankara’da sebze üretimi, sulama yapılabilen yerlerde gerçekleştirilir. Vadi tabanları, Ankara çevresindeki başlıca sebze üretim alanlarıdır. Biber, domates, salatalık, fasulye, marul, havuç, soğan ve patates en çok yetiştirilen sebzelerdir. Beypazarı çevresi havuç üretimiyle ün yapmıştır. Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı ise lezzetiyle ün yapmış Ankara kavunu üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Ankara’da yetiştirilen başlıca meyveler üzüm, elma, armut, ayva, dut ve kirazdır. Ankara armudu, uzun süre bozulmadan kalan, kendine has bir lezzeti olan armut cinsidir. Ankara’da yetiştirilen ayva da lezzetiyle ünlüdür. Ankara çevresinde bağcılık da yapılmaktadır. Ankara’da yetiştirilen üzümlerin bir kısmı yaş olarak tüketilir, bir kısmı da şarap üretiminde kullanılır.

b. Ankara’da Hayvancılık

Ankara’da kümes hayvancılığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık gelişmiştir. Ankara’da en fazla beslenen hayvanların başında koyun gelmektedir. Sayısı gittikçe azalan ve Ankara’nın bir sembolü hâline gelmiş olan tiftik keçisi, beslenen başlıca hayvan türlerindendir. Tiftik keçisi, eti ve sütünden çok tiftiği için beslenir. Tüyleri ince, uzun ve ipek gibi parlak olan tiftik keçisinin dokumacılıkta önemi büyüktür.
Ankara’da büyükbaş hayvanlar içinde en fazla besleneni sığırdır. Ankara çevresinde sığır besiciliği daha çok modern çiftliklerde gerçekleştirilmektedir.
Ankara’da arıcılık da gelişmiştir. Lezzetiyle ünlü Ankara balı, pazarlarda en çok rağbet gören bal çeşitlerindendir.Ankara’da kümes hayvancılığı da gelişmiştir. Kümeslerde daha çok tavuk beslenir. Tüyleri dokumacılıkta kullanılan Ankara tavşanı (Angora) da Ankara’nın simgelerindendir.

c. Ankara’da Ormancılık
Ankara’daki ormanların önemli bir kısmı ilin kuzeyinde yer almaktadır. Bu nedenle Ankara’da ormancılık daha çok Kızılcahamam, Çamlıdere ve Beypazarı çevresinde gelişmiştir.
Ormanlardan mobilyacılık, inşaat, direk yapımı ve yakacak elde etme işlerinde yararlanılmaktadır. Erozyonu önlemesi, gezi ve dinlenme yerleri oluşturması ormanların Ankara için diğer yararlarındandır.
ç. Ankara’da Madencilik
Ankara, maden bakımından zengin illerimizden değildir. Ankara çevresinde çıkarılan başlıca yer altı zenginliği, enerji kaynağı olan linyittir. Çayırhan ve Nallıhan çevresinde çıkarılan linyit, Çayırhan’daki termik santralde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.
Ankara çevresinde elektrik enerjisi üreten hidroelektrik santralleri bulunmaktadır. Hirfanlı, Kesikköprü, Hasan Polatkan ve Gökçekaya hidroelektrik santrallerin bulunduğu barajlardır.
d. Ankara’da Sanayi
Ankara, İç Anadolu’daki önemli sanayi merkezlerindendir. İlimizde sanayinin birçok kolu gelişmiştir. Gıda, tarım aletleri, makine, şeker, çimento, silah ve mobilya kuruluşları Ankara’daki başlıca sanayi kollarıdır.
Şeker, un ve süt ürünlerini işleyen fabrikalar ile alkollü içkiler üreten fabrikalar, Ankara’daki önemli sanayi kuruluşlarındandır. Ankara, giyim endüstrisinin de gelişmiş olduğu yerlerdendir.
Ankara Traktör Fabrikası, savaş uçağı yapılan Akıncılar’daki fabrika ile yine askerî ihtiyaçlara yönelik üretim yapan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Ankara’daki önemli sanayi kuruluşlarındandır. Askerî Elektrik Sanayii (ASELSAN), elektrikli ve elektronik eşyalar üreten sanayi kuruluşlarındandır. Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM), Ankara’daki önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu yerdir. OS-TİM’de oto yedek parçaları yapımı ve tamiriyle ilgilenen, demir ve sac işleyen kuruluşlar bulunmaktadır. Mobilyacılığın gelişmiş olduğu Siteler de Ankara’nın önemli sanayi merkezlerindendir. Çimento fabrikası ile hazır beton üreten kuruluşlar da ilimizdeki diğer sanayi kuruluşlarındandır.
Tahıl, şeker, un ve unlu ürünler, hayvansal ürünler, mobilya, giyim eşyası, traktör, elektrikli ve elektronik eşyalar Ankara’da satılan malların başlıcalarıdır. Ankara’da satın alınan diğer illere ait ürünlerin başlıcaları ise besin maddeleri, ulaşım araçları, kâğıt, petrol ürünleri, kimyasal maddeler, elektrikli ve elektronik aletler ve beyaz eşyalardır.

e. Ankara’da Ulaşım ve İletişim

Ankara’da ulaşım, daha çok kara yollarıyla gerçekleştirilir. Bunun nedeni, kara yollarıyla hemen her yere ulaşılabilmesidir. Ankara’nın gerek çevre illerle gerek ilçeleriyle gelişmiş bir ulaşım ağı bulunmaktadır. Ankara’nın çevresini dolanan otoban çevre yolu, ulaşımı büyük ölçüde rahatlatmıştır. Ayrıca Ankara ile İstanbul arasındaki otoban ise ülkemizdeki en gelişmiş ulaşım ağlarındandır.
Ankara’da demir yolu ulaşımı da gelişmiştir. İlimizin demir yolu ile her bölgeyle bağlantısı bulunmaktadır. Ankara merkezinde Metro ve ANKARAY adı verilen hafif raylı yollarla da toplu taşıma yapılmaktadır.
Ankara, Türkiye’de hava ulaşımının en çok gelişmiş olduğu illerdendir. Çubuk Ovası’nda yer alan Esenbo-ğa Havalimanı, ülkemizdeki önemli havaalanlarından-
dır.
İlimizde gelişmiş bir iletişim ağı bulunmaktadır. Gerek yerli gerek yabancı TV ve radyolar rahatlıkla izle-nebilmektedir. Ankara’da, diğer illerde ve yurt dışında
çıkan gazete, dergi, kitap ve yayınlara da ilimizde kolayca ulaşılabilmektedir.

ankarada-ulasim

f.Ankara’da Turizm
Ankara’da turistik değeri olan birçok yer bulunmaktadır. Bunların başlıcaları tarihî yerler, müzeler, eğlence yerleri, kayak merkezleri, dinlenme ve piknik alanlarıdır.
İlimizde birçok dinlenme ve piknik alanı bulunmaktadır. Kızılcahamam (7.7.Fotoğraf), Çamlıdere, Çamkoru ve Beynam orman alanları başlıca piknik ve dinlenme yerlerindendir. İlimizdeki başlıca doğal göller olan Mogan, Eymir ve Karagöl de önemli dinlenme ve piknik alanlarındandır. Çubuk, Kurtboğazı, Bayındır, Hirfanlı, Kesikköprü, Hasan Polatkan ve Gökçekaya baraj göllerinin çevresi de gezilip görülen, piknik yapılan yerlerdir. Elmadağ, kış sporları ve turizmi açısından büyük bir öneme 7.7.Fotoğraf: Kızılcahamam Soğuksu Millî sahiptir. Haymana, Kızılcahamam ve Ayaş kaplıca ve içmece-Parkı leri, sağlık turizmi açısından önemli yerlerdir.
Tarihî kalıntılar bakımından Ankara zengindir. Hititlerden kalma Haymana yakınlarındaki Gâvur Kalesi, Friglerden kalma Polatlı yakınlarındaki Gordion Harabeleri, Roma dönemine ait Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu, Kalecik Kalesi ve Roma Hamamı çok sayıda turist çeken yerlerdendir. Selçuklular Döneminden kalma Ankara Kalesi ile Osmanlılar Döneminden kalma Hacı Bayram, Zincirli ve Yeni Karacabey camileri, turizm bakımından önemli tarihî yerlerdir.

Anıtkabir , Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnoğrafya Müzesi , Ankara Kalesi , Devlet Resim ve Heykel Müzesi Ankara’daki önemli turistik yerlerdendir.

ankarada-turizm

Dünden Bugüne Ankara

tarihi İlk Çağa dayanır. Bazı tarihçilere göre Ankara Frigya Kralı Midas tarafından kurulmuştur. İlk adı Ancyra (Ankira)’dır. Romalılar Döneminde Ankara bölge merkezi olmuştur. Şehir, daha sonraları Selçukluların denetimine, 1354’te Orhan Bey zamanında ise Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Bu süreç içinde şehir sürekli olarak gelişmiş ve bölgenin önemli bir ticaret merkezi hâlini almıştır. 16 Kasım 1919’da Sivas’ta yapılan toplantıda Temsil Heyeti merkezinin Ankara’ya taşınmasına karar verilmiştir. Bu dönemde Ankara yaklaşık 20 bin nüfuslu bir şehirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şehirde kuruldu ve Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. 13 Ekim 1923 günü Ankara başkent ilan edildi. Ankara, bu dönemde su sıkıntısı çeken ve çevresinde yeşilin az olduğu bir şehirdi. Cumhuriyetin ilanından sonra eski şehir merkezinin dışında yeni yerleşmeler kuruldu. Şehir çok hızlı bir gelişme göstererek eski yerleşim biriminin her tarafına doğru büyüdü. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan şehir, kısa bir süre içinde yönetim şehri özelliğini kazandı. Sanayinin de gelişmesiyle Ankara aynı zamanda önemli bir ticaret merkezi oldu. Türkiye’nin ikinci büyük şehri olan Ankara’da büyüme ve gelişme hızla devam ediyor.

ankaranin-tarihi